Gebruiksvoorwaarden

Hokjesdating B.V. Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Hokjesdating B.V.. Hokjesdating B.V. is een initiatief van Goot4u en NMCI (hierna Hokjesdating).

Artikel 1. Dienstverlening Hokjesdating

Hokjesdating is een datingsite (hierna de website). Hokjesdating faciliteert dat bij haar aangesloten leden met elkaar in contact treden. Hokjesdating heeft geen enkele controle over de kwaliteit, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de profielen of de uitingen van de bij haar aangesloten leden. Hokjesdating is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar leden en geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de profielen, uitingen of gedragingen van haar leden. Hokjesdating kan bij het inschakelen van haar dienstverlening derden inschakelen.

Artikel 2. Lidmaatschap/aanmaken profiel

2.1 Om volledig gebruik te kunnen maken van de Website dient u lid te worden. Om lid te zijn dient u ten minste 18 jaar te zijn.
2.2 Om volledig gebruik te kunnen maken van Hokjesdating, dient u een profiel te hebben aangemaakt. Voor het aanmaken van een profiel dienen alle verplichte velden te worden ingevuld en dient er een profielfoto toegevoegd te worden waarop u duidelijk zichtbaar bent. U gaat ermee akkoord dat Hokjesdating in het kader van uw zichtbaarheid (i) op de profielfoto, voor zover nodig, deze profielfoto bewerkt, en/of (ii) een foto uit het profiel daartoe aanwijst. U staat er jegens Hokjesdating voor in dat de informatie die u aan Hokjesdating verstrekt - waaronder mede te verstaan uw naam, emailadres en overige contactgegevens - compleet, naar waarheid en juist is.
2.3 Het is niet geoorloofd een profiel aan te maken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon hiervoor toestemming heeft gegeven.
2.4 U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens die aan u ter beschikking worden gesteld. U bent tevens verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die worden verricht met gebruikmaking van uw inloggegevens en u vrijwaart Hokjesdating tegen vorderingen van derden in dit verband. Indien u het vermoeden heeft dat derden op ongeoorloofde wijze gebruik maken van uw inloggegevens, dient u Hokjesdating hierover onmiddellijk te informeren.
2.5 Het lidmaatschap is alleen bestemd voor natuurlijke personen. U stemt ermee in de door Hokjesdating aangeboden diensten alleen voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken.
2.6 Hokjesdating behoudt zich het recht voor (aanvragen voor) het lidmaatschap te weigeren,een profiel te blokkeren, of (delen) van de door u geplaatste informatie op uw profiel te verwijderen, onder meer, maar niet beperkt tot, die gevallen waarin een profiel niet de status van 100% bereikt heeft, anderszins onvoldoende bruikbaar is voor de matching doeleinden van Hokjesdating, of strijdig is met het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden.

Artikel 3. Soorten lidmaatschap/betalingsvoorwaarden

3.1 Op de Website worden diverse lidmaatschappen aangeboden, waaronder betaalde lidmaatschappen. U betaalt voor het lidmaatschap naar uw keuze de daarbij op de Website vermelde prijs. Uw lidmaatschap (zgn. Premium Membership) gaat in op de datum van de betaling van het bedrag van het door u gekozen lidmaatschap. Vanaf dat moment kunt u gebruik maken van alle diensten (mailen en chatten) die het Premium Membership biedt.
3.2 Een betaald lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimumduur van 1, 3 of 6 maanden. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur en zal maandelijks aan het lid worden gefactureerd. Tijdens de minimumduur kunt u uw lidmaatschap opzeggen, voor het einde van de minimumduur. Na de minimumduur kunt u, op elk gewenst moment voordat het volgende termijn (1 maand) ingaat uw lidmaatschap opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand. U kunt uw betaalde lidmaatschap opzeggen via de Website.
3.3 Betaling vindt plaats op de door Hokjesdating aangegeven wijze. Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen.
3.4 Alle betalingen dienen uiterlijk plaats te vinden op het overeengekomen tijdstip. In geval van niet tijdige betaling bent u in gebreke en kan Hokjesdating de vordering op u uit handen geven. In dat geval bent u de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Tevens is Hokjesdating gerechtigd u de toegang tot Hokjesdating te onthouden.
3.5 U heeft het recht om, zonder opgaaf van reden, gebruik te maken van uw herroepingsrecht, wat betekent dat u tot 7 werkdagen na het aangaan door betaling van het Premium Membership op deze beslissing mag terugkomen. Indien u hiertoe wenst over te gaan, dient u Hokjesdating van uw besluit schriftelijk in kennis te stellen via [email protected] onder vermelding van uw volledige naam IBAN nummer en uw woonplaats. Hokjesdating zal dan het bedrag van uw lidmaatschap aan u terug overmaken. Let op: verzoeken tot ongedaanmaking van een lidmaatschap die na 7 werkdagen worden ontvangen, worden door Hokjesdating niet gehonoreerd.
3.6 De op de Website en eventueel elders vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, ook in geval van vooraf overeengekomen periodieke betaling. Indien u niet wenst in te stemmen met een vooraf aangekondigde prijswijziging, kunt u binnen 7 dagen nadat Hokjesdating u op de hoogte heeft gesteld van de aangekondigde prijswijziging, uw lidmaatschap opzeggen met ingang van de datum waarop de prijswijziging in werking treedt.

Artikel 4. Koppelen profielen

4.1 Indien uw lidmaatschap is geaccepteerd en uw profiel is ingevuld, zal Hokjesdating op zoek gaan naar mogelijke matches. Hiertoe wordt, met behulp van een softwareprogramma, uw profiel vergeleken met andere profielen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar voorkeuren, eigenschappen en interesses. Uw matches worden vervolgens aan u getoond. Niet-betalende leden kunnen de (profielen van de) matches bekijken, betalende leden kunnen zowel de matches bekijken als daarmee via Hokjesdating in contact treden. Uw profiel kan ook als match aan een ander lid van Hokjesdating worden getoond. De aan u beschikbaar gestelde matches worden telkens geactualiseerd met nieuwe matches, zulks op basis van uw (gewijzigde) profiel en de profielen van de leden van Hokjesdating.
4.2 Hokjesdating geeft geen enkele garantie ten aanzien van het aantal beschikbaar te stellen matches. Hokjesdating garandeert op geen enkele wijze dat de beschikbaar gestelde matches ook daadwerkelijk aansluiten bij uw profiel of voorkeur en/of dat deze met u in contact willen treden.

Artikel 5. Gebruik

5.1 Via Hokjesdating is het voor betalende leden mogelijk met andere (betalende) leden te communiceren. U staat er jegens Hokjesdating voor in dat u Hokjesdating te allen tijde zult gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
5.2 U garandeert dat uw uitingen en uw overig gebruik van de Website:

  • niet pornografisch, seksistisch, obsceen, gewelddadig, of anderszins in strijd met de goede zeden zullen zijn, dan wel links bevatten naar sites met een dergelijke inhoud;
  • niet discriminerend (terzake van religie, ras, uiterlijk, afkomst of cultuur) zullen zijn;
  • andere leden of derden niet zullen bedreigen, beledigen of hinderen op enigerlei wijze, dan wel schadelijk of lasterlijk zullen zijn of inbreuk maken op de privacy of andere rechten van derden;
  • geen onrechtmatige verzoeken zullen inhouden, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen wordt kettingbrieven, junk mail, spam en andere ongewenste verspreiding van (commerciële) informatie;
  • op geen enkele wijze reclame zullen bevatten, zonder voorafgaande toestemming van Hokjesdating;
  • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere zaken zullen bevatten die computersystemen kunnen beschadigen of nadelig kunnen beïnvloeden;
  • niet anderszins strafbaar of onrechtmatig zullen zijn, dan wel strafbare of onrechtmatige handelingen zullen aanmoedigen of hiertoe zullen aanzetten.

5.3 U stemt ermee in dat u geen persoonlijke gegevens van minderjarigen (waaronder mede maar niet uitsluitend te verstaan: telefoonnummers, adres, e-mail adres, password) zult opvragen of verstrekken.
5.4 Hokjesdating verstrekt geen persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, adres en e-mail adres, van u aan derden. Het contact met andere leden loopt via het systeem van Hokjesdating op de Website. Indien u besluit met andere leden dit soort of andere persoonlijke gegevens uit te wisselen, doet u dit geheel op eigen risico.
5.5 U stemt ermee in geen uitingen te doen op uw profiel, of te voldoen aan verzoeken via een profiel van een andere gebruiker, waarmee uw identiteit te achterhalen is, waaronder vermelding van naw gegevens, e-mail(adres), telefoonnummer, website van persoonlijke aard, QR-code, youtube kanaal, social media account, met uitzondering van die gevallen waarin dat specifiek door Hokjesdating vereist wordt.

6. Content van Hokjesdating en derden

6.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de Website - waaronder mede wordt begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto‚s, video‚s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de Website bevinden - berusten bij Hokjesdating, haar licentiegevers of haar leden.
6.2 Ten aanzien van de onderdelen van de Website waarop Hokjesdating of haar licentiegevers rechthebbende zijn, verleent Hokjesdating u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om deze via de Website te bekijken en/of beluisteren en/of aan uw profiel toe te voegen op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan enige content op de Website (op enige andere wijze) te verveelvoudigen of openbaar te maken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder door de content te downloaden, te kopiëren of te wijzigen, tenzij Hokjesdating of de betreffende rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
6.3 Op Hokjesdating zijn applicaties van derden te vinden. Het is mogelijk dat voor de producten of diensten die worden aangeboden door middel van die applicaties voorwaarden van die derden gelden.
6.4 Hokjesdating controleert de content van derden, zoals applicaties, teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, fotos, videos en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, niet en de aanwezigheid daarvan op Hokjesdating impliceert niet dat Hokjesdating deze content heeft goedgekeurd. Hokjesdating is niet aansprakelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door haar leden.

7. Uw content

7.1 Op diverse onderdelen van de Website heeft u de mogelijkheid om content - waaronder mede wordt begrepen bestanden, fotos, gegevens, informatie, materialen, links naar andere websites, een en ander ongeacht de vorm (beeld, geluid, tekst, interactieve features, een combinatie daarvan of anderszins) - te uploaden of anderszins te plaatsen of beschikbaar te stellen. Ten aanzien van deze content geldt het volgende.
7.2 U verklaart uitdrukkelijk dat u het recht heeft deze content te plaatsen, te uploaden of anderszins beschikbaar te stellen (hierna gezamenlijk te noemen: plaatsen) op de Website. U bent eigenaar van de content of heeft uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, rechthebbende of geportretteerde om de content te plaatsen. U geeft Hokjesdating een niet- exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende en onbezwaarde licentie om de door u geplaatste content te verveelvoudigen, te verspreiden, te bewerken en anderszins te gebruiken voor de uitvoering van haar diensten. Hokjesdating zal deze content niet zonder uw voorafgaande toestemming openbaar maken of gebruiken voor promotionele activiteiten, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar diensten.
7.3 U verklaart en garandeert dat de door u geplaatste content op geen enkele wijze inbreuk maakt op portretrechten, auteursrechten, naburige rechten of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden en u vrijwaart Hokjesdating volledig tegen alle aanspraken van derden, schade en kosten, waaronder kosten voor juridische bijstand, verband houdend met het feit dat de content (vermeend) inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of dat het gebruik anderszins onrechtmatig is jegens derden.
7.4 Indien u hiervoor toestemming geeft, kan Hokjesdating via application programming interfaces (API s) informatie van u ophalen van andere locaties op het internet, zoals Hyves en Facebook. Zo zal tijdens chatsessies met andere leden van Hokjesdating via een API toestemming worden gevraagd uw foto‚s van bijvoorbeeld Hyves of Facebook op te halen en te delen met de andere leden in de chatsessie. Deze foto‚s komen dan ad random in beeld tijdens uw chatsessies. Voor het gebruik van uw content van andere locaties door middel van API‚s zal altijd om uw toestemming worden gevraagd, welke te allen tijde weer ingetrokken kan worden.
7.5 Hokjesdating kan de opgehaalde foto‚s van social network sites, zoals Facebook, voor het doel zoals omschreven in artikel 7.4 voor een redelijke termijn opslaan. Indien u de informatie (foto‚s) verwijderd wenst te hebben uit (een) chatsessie(s), dan kunt u contact opnemen met Hokjesdating via [email protected]

Artikel 8. Privacy

Op het gebruik van Hokjesdating is de Hokjesdating Privacy Policy van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt door Hokjesdating.

Artikel 9. Beëindiging lidmaatschap/zichtbaarheid profiel

9.1 U kunt uw account verwijderen en/of uw (betaalde) lidmaatschap opzeggen via de Website. Tijdens de minimumduur kunt u uw lidmaatschap opzeggen vóór het einde van de minimumduur. Na de minimumduur kunt u op elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. U kunt uw lidmaatschap opzeggen via de Website.
Nog niet betaalde vergoedingen voor de vooraf overeengekomen lidmaatschapsperiode blijven echter verschuldigd en worden bij het opzeggen van uw lidmaatschap direct opeisbaar. Reeds aan Hokjesdating betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd.
9.2 Hokjesdating is gerechtigd uw lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of uw toegang tot de Website (al dan niet tijdelijk) te blokkeren en/of uw profiel aan te passen of te verwijderen indien u i) een of meerdere verplichtingen jegens Hokjesdating niet nakomt, ii) indien u in strijd handelt met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, iii) indien Hokjesdating een of meerdere gegronde klachten over u ontvangt van andere leden van Hokjesdating of iv) indien u in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Tevens is Hokjesdating gerechtigd uw lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of uw toegang tot Hokjesdating (al dan niet tijdelijk) te blokkeren indien u in staat van faillissement bent verklaard, in geval van (voorlopige) surséance van betaling of indien u bent opgenomen in de Wsnp. In al deze situaties bent u de nog niet betaalde vergoedingen voor de vooraf overeengekomen lidmaatschapsperiode verschuldigd welke vergoedingen bij beëindiging direct opeisbaar worden. Reeds aan Hokjesdating betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd.

Artikel 10. Melden van een inbreuk

10.1 Indien u van mening bent dat enige content van derden op de Website inbreuk maakt op uw (intellectuele eigendoms)rechten, kunt u bij Hokjesdating een verzoek indienen tot verwijdering van deze content. U dient hiertoe aan Hokjesdating een gedetailleerde beschrijving te verstrekken van de vermeend inbreukmakende content, waar deze content te vinden is op de Website en waarom sprake zou zijn van een inbreuk. Tevens dient u bewijs over te leggen waaruit blijkt dat u (vertegenwoordiger van een) rechthebbende bent op de rechten waarvan wordt gesteld dat daarop inbreuk wordt gemaakt. Een melding van een inbreuk kun u richten aan Hokjesdating, Postbus 32, 9700AA te Groningen onder vermelding van “Meding van Inbreuk op www.hokjesdating.nl”.
10.2 Hokjesdating heeft het recht uw melding door te sturen aan degene die verantwoordelijk is voor de content waarop de melding betrekking heeft.
10.3 Indien uit de melding blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Hokjesdating worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt. Indien Hokjesdating echter gegronde redenen heeft aan de juistheid van de melding te twijfelen of indien de content niet onmiskenbaar onrechtmatig is, heeft zij het recht de content niet te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Hokjesdating kan een rechterlijke uitspraak verlangen waaruit blijkt dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
10.5 Door het doen van een melding vrijwaart u Hokjesdating en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor alle aanspraken van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van content. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Hokjesdating lijdt, nog zal kunnen lijden of die Hokjesdating dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen doch niet daartoe beperkt het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 11. Aansprakelijkheid Hokjesdating

Hokjesdating gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie en bij haar overige dienstverlening. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Website of de onbereikbaarheid van de Website, waaronder begrepen door storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via Hokjesdating gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Hokjesdating. In het geval de informatie op Hokjesdating onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Hokjesdating hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Hokjesdating. Beweringen en meningen, geuit in de content van derden of in overige uitingen op de ‚Website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Hokjesdating. Hokjesdating kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. De Website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Hokjesdating. Hokjesdating is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Artikel 12 Slotbepalingen

 12.1 Indien u vragen, opmerkingen of klachten over Hokjesdating heeft, kunt u deze richten aan Hokjesdating, Postbus 32, 9700AA  te Groningen of via [email protected].
12.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.
12.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Groningen tenzij op basis van dwingend recht een andere rechter bevoegd dient te worden geacht.
12.4 Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Hokjesdating aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op Hokjesdating staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.