IM chat
 
 (Ctrl+Enter)
 • Gebruiksvoorwaarden

  Hokjesdating B.V. Gebruiksvoorwaarden

  Algemeen

  Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Hokjesdating B.V.. Hokjesdating B.V. is een initiatief van Goot4u en NMCI (hierna Hokjesdating).

  Artikel 1. Dienstverlening Hokjesdating

  Hokjesdating is een ontmoetingssite(hierna de website). Hokjesdating faciliteert dat bij haar aangesloten leden met elkaar in contact treden. Hokjesdating controleert alle profielen op juistheid. We hebben het recht om profielen te verwijderen, wanneer er sprake is van misbruik. Hokjesdating is niet aansprakelijk voor activiteiten die buiten de website plaatsvinden. Hokjesdating kan bij het inschakelen van haar dienstverlening derden inschakelen. 

  Artikel 2. Lidmaatschap/aanmaken profiel

  2.1 Om volledig gebruik te kunnen maken van de website, kun je een account aanmaken. Om lid te worden, hanteren wij een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder. 
  2.2 Om volledig gebruik te kunnen maken van Hokjesdating, dient je een profiel te hebben aangemaakt. Voor het aanmaken van een profiel dienen alle verplichte velden te worden ingevuld en dient er een profielfoto toegevoegd te worden waarop je duidelijk zichtbaar bent. Je gaat ermee akkoord dat Hokjesdating in het kader van jouw zichtbaarheid (i) op de profielfoto, voor zover nodig, deze profielfoto bewerkt, en/of (ii) een foto uit het profiel daartoe aanwijst.  De contactinformatie die je aan Hokjesdating verstrekt (naam, emailadres en overige contactgegevens) is compleet en naar waarheid ingevuld. 
  2.3 Het is niet toegestaan een profiel aan te maken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon hiervoor toestemming heeft gegeven.
  2.4 Je bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens die wij per e-mail aan je hebben verzonden. Je bent tevens verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die worden verricht met je inloggegevens en je vrijwaart Hokjesdating tegen vorderingen van derden in dit verband. Indien je het vermoeden heeft dat derden op ongeoorloofde wijze gebruik maken van uw inloggegevens, neem dan direct contact op met Hokjesdating
  2.5 Het lidmaatschap is alleen bestemd voor natuurlijke personen. Je stemt ermee in de door Hokjesdating aangeboden diensten alleen voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken.
  2.6 Hokjesdating behoudt zich het recht voor (aanvragen voor) het lidmaatschap te weigeren,een profiel te blokkeren, of (delen) van de door jou geplaatste informatie op jouw profiel te verwijderen, onder meer, maar niet beperkt tot, die gevallen waarin een profiel niet de status van 100% bereikt heeft, anderszins onvoldoende bruikbaar is voor de matching doeleinden van Hokjesdating, of strijdig is met het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden.

  Artikel 3. Soorten lidmaatschap/betalingsvoorwaarden

  3.1 Op de website worden diverse lidmaatschappen aangeboden, waaronder betaalde lidmaatschappen. U betaalt voor het lidmaatschap naar uw keuze de daarbij op de website vermelde prijs. Jouw lidmaatschap (zgn. Premium Membership) gaat in op de datum van de betaling van het bedrag van het door jou gekozen lidmaatschap. Vanaf dat moment kun je gebruik maken van alle diensten (mailen en chatten) die het Premium Membership biedt.
  3.2 Een betaald lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimumduur van 1 maand. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur en zal maandelijks aan de leden worden gefactureerd. Tijdens de minimumduur kun je het lidmaatschap opzeggen, voor het einde van de minimumduur. Na de minimumduur kun je, op elk gewenst moment voordat het volgende termijn (1 maand) ingaat uw lidmaatschap opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand. Je kunt je betaalde lidmaatschap opzeggen via de website.
  3.3 Betaling vindt plaats op de door Hokjesdating aangegeven wijze. Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen.
  3.4 Alle betalingen dienen uiterlijk plaats te vinden op het overeengekomen tijdstip. In geval van niet tijdige betaling ben je in gebreke en kan Hokjesdating de vordering op u uit handen geven. In dat geval ben je de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Tevens is Hokjesdating gerechtigd jou de toegang tot Hokjesdating te onthouden.
  3.5 Je hebt het recht om, zonder opgaaf van reden, gebruik te maken van uw herroepingsrecht, wat betekent dat je tot 7 werkdagen na het aangaan door betaling van het Premium Membership op deze beslissing mag terugkomen. Indien je hiertoe wenst over te gaan, dien je Hokjesdating van jouw besluit schriftelijk in kennis te stellen via [email protected] onder vermelding van je volledige naam, gebruikersnaam,IBAN nummer en je woonplaats. Hokjesdating zal dan het bedrag van je lidmaatschap weer terugstorten. Let op: verzoeken tot ongedaanmaking van een lidmaatschap die na 7 werkdagen worden ontvangen, worden door Hokjesdating niet gehonoreerd.

  3.6 De op de website en eventueel elders vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, ook in geval van vooraf overeengekomen periodieke betaling. Indien je niet wenst in te stemmen met een vooraf aangekondigde prijswijziging, kun je binnen 7 dagen nadat Hokjesdating je op de hoogte heeft gesteld van de aangekondigde prijswijziging, het lidmaatschap opzeggen met ingang van de datum waarop de prijswijziging in werking treedt.

  Artikel 4. Koppelen profielen

  4.1 Indien jouw lidmaatschap is geaccepteerd en je profiel is ingevuld, zal Hokjesdating op zoek gaan naar mogelijke matches. Hiertoe wordt, met behulp van een softwareprogramma, jouw profiel vergeleken met andere profielen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar voorkeuren, eigenschappen en interesses. Jouw matches worden vervolgens aan je getoond. Niet-betalende leden kunnen de (profielen van de) matches bekijken, betalende leden kunnen zowel de matches bekijken als daarmee via Hokjesdating in contact treden. Jouw profiel kan ook als match aan een ander lid van Hokjesdating worden getoond. De aan jou beschikbaar gestelde matches worden telkens geactualiseerd met nieuwe matches, zulks op basis van jouw (gewijzigde) profiel en de profielen van de leden van Hokjesdating.
  4.2 Hokjesdating geeft geen enkele garantie ten aanzien van het aantal beschikbaar te stellen matches. Hokjesdating garandeert op geen enkele wijze dat de beschikbaar gestelde matches ook daadwerkelijk aansluiten bij je profiel of voorkeur en/of dat deze met je in contact willen treden.

  Artikel 5. Gebruik

  5.1 Via Hokjesdating is het voor betalende leden mogelijk met andere (betalende) leden te communiceren. Je staat er jegens Hokjesdating voor in dat je Hokjesdating te allen tijde zult gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
  5.2 Je garandeert dat jouw uitingen en jouw overig gebruik van de website:

  • niet pornografisch, seksistisch, obsceen, gewelddadig, of anderszins in strijd met de goede zeden zullen zijn, dan wel links bevatten naar sites met een dergelijke inhoud;
  • niet discriminerend (terzake van religie, ras, uiterlijk, afkomst of cultuur) zullen zijn;
  • andere leden of derden niet zullen bedreigen, beledigen of hinderen op enigerlei wijze, dan wel schadelijk of lasterlijk zullen zijn of inbreuk maken op de privacy of andere rechten van derden;
  • geen onrechtmatige verzoeken zullen inhouden, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen wordt kettingbrieven, junk mail, spam en andere ongewenste verspreiding van (commerciële) informatie;
  • op geen enkele wijze reclame zullen bevatten, zonder voorafgaande toestemming van Hokjesdating;
  • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere zaken zullen bevatten die computersystemen kunnen beschadigen of nadelig kunnen beïnvloeden;
  • niet anderszins strafbaar of onrechtmatig zullen zijn, dan wel strafbare of onrechtmatige handelingen zullen aanmoedigen of hiertoe zullen aanzetten.

  5.3 Je stemt ermee in dat je geen persoonlijke gegevens van minderjarigen (waaronder mede maar niet uitsluitend te verstaan: telefoonnummers, adres, e-mail adres, password) zult opvragen of verstrekken.
  5.4 Hokjesdating verstrekt geen persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, adres en e-mail adres, van jou aan derden. Het contact met andere leden loopt via het systeem van Hokjesdating op de website. Indien u besluit met andere leden dit soort of andere persoonlijke gegevens uit te wisselen, doe je dit geheel op eigen risico.
  5.5 Je stemt ermee in geen uitingen te doen op jouw profiel, of te voldoen aan verzoeken via een profiel van een andere gebruiker, waarmee je identiteit te achterhalen is, waaronder vermelding van naw gegevens, e-mail(adres), telefoonnummer, website van persoonlijke aard, QR-code, youtube kanaal, social media account, met uitzondering van die gevallen waarin dat specifiek door Hokjesdating vereist wordt.

  6. Content van Hokjesdating en derden

  6.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de website - waaronder mede wordt begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto‚s, video‚s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de website bevinden - berusten bij Hokjesdating, haar licentiegevers of haar leden.
  6.2 Ten aanzien van de onderdelen van de website waarop Hokjesdating of haar licentiegevers rechthebbende zijn, verleent Hokjesdating je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om deze via de website te bekijken en/of beluisteren en/of aan jouw profiel toe te voegen op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan enige content op de website (op enige andere wijze) te verveelvoudigen of openbaar te maken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder door de content te downloaden, te kopiëren of te wijzigen, tenzij Hokjesdating of de betreffende rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
  6.3 Op Hokjesdating zijn applicaties van derden te vinden. Het is mogelijk dat voor de producten of diensten die worden aangeboden door middel van die applicaties voorwaarden van die derden gelden.
  6.4 Hokjesdating controleert de content van derden, zoals applicaties, teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, fotos, videos en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, niet en de aanwezigheid daarvan op Hokjesdating impliceert niet dat Hokjesdating deze content heeft goedgekeurd. Hokjesdating is niet aansprakelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door haar leden.

  7. Uw content

  7.1 Op diverse onderdelen van de website heb je de mogelijkheid om content - waaronder mede wordt begrepen bestanden, fotos, gegevens, informatie, materialen, links naar andere websites, een en ander ongeacht de vorm (beeld, geluid, tekst, interactieve features, een combinatie daarvan of anderszins) - te uploaden of anderszins te plaatsen of beschikbaar te stellen. Ten aanzien van deze content geldt het volgende.
  7.2 Je verklaart uitdrukkelijk dat je het recht heeft deze content te plaatsen, te uploaden of anderszins beschikbaar te stellen (hierna gezamenlijk te noemen: plaatsen) op de website. Je bent eigenaar van de content of heeft uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, rechthebbende of geportretteerde om de content te plaatsen. Je geeft Hokjesdating een niet- exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende en onbezwaarde licentie om de door jou geplaatste content te verveelvoudigen, te verspreiden, te bewerken en anderszins te gebruiken voor de uitvoering van haar diensten. Hokjesdating zal deze content niet zonder jouw voorafgaande toestemming openbaar maken of gebruiken voor promotionele activiteiten, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar diensten.
  7.3 Je verklaart en garandeert dat de door jou geplaatste content op geen enkele wijze inbreuk maakt op portretrechten, auteursrechten, naburige rechten of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden en je vrijwaart Hokjesdating volledig tegen alle aanspraken van derden, schade en kosten, waaronder kosten voor juridische bijstand, verband houdend met het feit dat de content (vermeend) inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of dat het gebruik anderszins onrechtmatig is jegens derden.
  7.4 Indien je hiervoor toestemming geeft, kan Hokjesdating via application programming interfaces (API s) informatie van je ophalen van andere locaties op het internet, zoals Hyves en Facebook. Zo zal tijdens chatsessies met andere leden van Hokjesdating via een API toestemming worden gevraagd jouw foto‚s van bijvoorbeeld Hyves of Facebook op te halen en te delen met de andere leden in de chatsessie. Deze foto‚s komen dan ad random in beeld tijdens je chatsessies. Voor het gebruik van jouw content van andere locaties door middel van API‚s zal altijd om je toestemming worden gevraagd, welke te allen tijde weer ingetrokken kan worden.
  7.5 Hokjesdating kan de opgehaalde foto‚s van social network sites, zoals Facebook, voor het doel zoals omschreven in artikel 7.4 voor een redelijke termijn opslaan. Indien je de informatie (foto‚s) verwijderd wenst te hebben uit (een) chatsessie(s), dan kun je contact opnemen met Hokjesdating via [email protected]

  Artikel 8. Privacy

  Op het gebruik van Hokjesdating is de Hokjesdating Privacy Policy van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Hokjesdating.

  Artikel 9. Beëindiging lidmaatschap/zichtbaarheid profiel

  9.1 Je kunt jouw account verwijderen en/of je (betaalde) lidmaatschap opzeggen via de website. Tijdens de minimumduur kan lidmaatschap opgezegd worden vóór het einde van de minimumduur. Na de minimumduur kun je op elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Je kunt het lidmaatschap opzeggen via de website.
  Nog niet betaalde vergoedingen voor de vooraf overeengekomen lidmaatschapsperiode blijven echter verschuldigd en worden bij het opzeggen van uw lidmaatschap direct opeisbaar. Reeds aan Hokjesdating betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd.
  9.2 Hokjesdating is gerechtigd jouw lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of uw toegang tot de website (al dan niet tijdelijk) te blokkeren en/of je profiel aan te passen of te verwijderen indien je i) een of meerdere verplichtingen jegens Hokjesdating niet nakomt, ii) indien je in strijd handelt met de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden, iii) indien Hokjesdating een of meerdere gegronde klachten over je ontvangt van andere leden van Hokjesdating of iv) indien je in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Tevens is Hokjesdating gerechtigd je lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot Hokjesdating (al dan niet tijdelijk) te blokkeren indien je in staat van faillissement bent verklaard, in geval van (voorlopige) surséance van betaling of indien je bent opgenomen in de Wsnp. In al deze situaties ben je de nog niet betaalde vergoedingen voor de vooraf overeengekomen lidmaatschapsperiode verschuldigd welke vergoedingen bij beëindiging direct opeisbaar worden. Reeds aan Hokjesdating betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd.

  Artikel 10. Melden van een inbreuk

  10.1 Indien je van mening bent dat enige content van derden op de Website inbreuk maakt op jouw (intellectuele eigendoms)rechten, kun je bij Hokjesdating een verzoek indienen tot verwijdering van deze content. Je dient hiertoe aan Hokjesdating een gedetailleerde beschrijving te verstrekken van de vermeend inbreukmakende content, waar deze content te vinden is op de website en waarom sprake zou zijn van een inbreuk. Tevens dien je bewijs over te leggen waaruit blijkt dat je (vertegenwoordiger van een) rechthebbende bent op de rechten waarvan wordt gesteld dat daarop inbreuk wordt gemaakt. Een melding van een inbreuk kun je richten aan Hokjesdating, Postbus 32, 9700AA te Groningen onder vermelding van “Meding van Inbreuk op www.hokjesdating.nl”.
  10.2 Hokjesdating heeft het recht jouw melding door te sturen aan degene die verantwoordelijk is voor de content waarop de melding betrekking heeft.
  10.3 Indien uit de melding blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Hokjesdating worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt. Indien Hokjesdating echter gegronde redenen heeft aan de juistheid van de melding te twijfelen of indien de content niet onmiskenbaar onrechtmatig is, heeft zij het recht de content niet te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Hokjesdating kan een rechterlijke uitspraak verlangen waaruit blijkt dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
  10.5 Door het doen van een melding vrijwaar je Hokjesdating en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor alle aanspraken van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van content. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Hokjesdating lijdt, nog zal kunnen lijden of die Hokjesdating dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen doch niet daartoe beperkt het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

  Artikel 11. Aansprakelijkheid Hokjesdating

  Hokjesdating gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie en bij haar overige dienstverlening. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen door storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via Hokjesdating gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Hokjesdating. In het geval de informatie op Hokjesdating onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Hokjesdating hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Hokjesdating. Beweringen en meningen, geuit in de content van derden of in overige uitingen op de ‚website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Hokjesdating. Hokjesdating kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. De website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Hokjesdating. Hokjesdating is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

  Artikel 12 Slotbepalingen

   12.1 Indien je vragen, opmerkingen of klachten over Hokjesdating hebt kun je deze richten aan Hokjesdating, Postbus 32, 9700AA  te Groningen of via [email protected].
  12.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.
  12.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Groningen tenzij op basis van dwingend recht een andere rechter bevoegd dient te worden geacht.
  12.4 Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Hokjesdating aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op Hokjesdating staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

  Vind je de pagina leuk?

  Wil je de pagina met je vrienden delen?

  Aanmelden

  Ga naar "registeren" en volg de stappen die nodig zijn om je account aan te maken. Je krijgt een e-mail ter bevestiging. De eerste stap is gezet.

  Chatten

  Onderin zie je een chatbalk staan. Wanneer er mensen online zijn, zie je dat in deze chatbalk. Je stuurt een berichtje en wacht op een antwoord van de ander. Nu heb je de eerste stap gezet op weg naar een nieuw contact. Je bent nu digitaal aan het praten met een onbekende. Merk je hoe gemakkelijk het gaat? Je kunt met meerdere mensen chatten. Zo leer je steeds meer nieuwe mensen kennen.

  Ontmoeten

  Je hebt leuk chatcontact met iemand en wil daarmee afspreken. Als vrienden of misschien meer. Als je iemand gaat ontmoeten, spreek dan af op een openbare gelegenheid. Geeft niet direct je telefoonnummer weg. Dat kan altijd nog als het goed klikt bij de eerste ontmoeting. Stuur een leuke uitnodiging met een kaartje die je kunt kopen in onze webshop. Wil je iets speciaals doen voor iemand? Dan kun je in de webshop een dagje uit boeken. Wedden dat dit een onvergetelijke dag gaat worden?

  Ervaringen

  • Ik was altijd erg eenzaam, maar dankzij deze site ben ik nu gelukkiger dan ooit.

   - Kim H.
  • Door Hokjesdating heb ik nu iemand leren kennen waar ik erg blij mee ben.

   - Young T.
  • Ik ben blij dat ik de stap heb gezet om een account aan te maken. Nu ben ik niet meer alleen.

   - Ilse R.
  • Nieuwe mensen leren kennen? Hokjesdating maakt dit voor me mogelijk.

   - Rick S.
  • Gewoon, een praatje maken op de chat. Wat fijn dat jullie dit aanbieden.

   - Marcel G.
  • Ik heb een kaartje gestuurd die ik in de webshop heb besteld. Supermakkelijk!

   - Yousuf P.

  Wat Hokjesdating zo leuk maakt

  • IEDEREEN is welkom!

  • Wij denken niet in hokjes.

  • Stuur een kaartje naar de gene waar je veel mee praat.

  • Stuur de gene waar je veel mee chat een bloemetje.

  • Ga samen een heerlijk dagje er tussen uit.

  • Maandelijks opzegbaar, je zit dus nergens aan vast!